YOU HAVE JUST BEEN PROMOTED, NOW WHAT?

19 Jun 2018

Lana Umzuzu wenjabulo lapho ubaba eziqhenya khona , Umama efikelwa  izinyembezi zenjabulo,Intombi ifile ukuzithwala nezihlathi  sezize zibuhlungu ngoba ihlala imoyizela kulamalanga. Konke lokhu kwenziwa ukuthi uSungene Esigabeni  esiphezulu . I qembu labesilisa, ngokushesha izinga lakho elikufaneleliyakhuphuka. Ngaphambi kokuthi ubeyilunga lesgungu lomdlalo wegalofu noma izimoto zika nokusho thatha umzuzu owodwa vo  nje ngawo wonke amadoda aphumelelayo ukhethe izimphahla zekhethelo.

Ngenhlanhla awudingi ukukhathazeka ngoba I JD Ikwenze kwabalula ngena ku www.jonathand.co.za catalogue uzokuthola konke okudingayo. Ikhabethe lendoda  esezingeni kumele kube khona izimphahla ezimbalwa ezikwenza ushise nawe . Ungalenzi iphutha lokujaha ukuthenga izimphahla zezinga eliphezulu ezingeke zihambisane nezakho kuwungukumosha imali kuphela . Kungcono ezimbalwa ezizokwazi ukuhambisana nezakho ,zikwenze ubukeke ezingeni eliphezulu  ungakhathalekile ukuthi sikhathini sini sonyaka noma yimuphi umcibi.

 

Leli I hembe elimhlophe elinama kinobho  kuyimpoqo ukubanalo.Ungaligqoka ngensudu yakho ukuze ubukeke uhloniphekile noma ngebhulukwe lakho noma ngobhokhathi  konke lokhu angeke kukudukise .  Naleli ihembe elihlaza isibhakabhaka. Umsiko wamajezi akudala o Jd Woods kaye no Jd  Harrison  okunye okukasoze kwakuphoxa. Imibala engagqamile iyafaneleka  emcimbini ekhethekile noma ehamba phambili.

I JD TR2 I bhuluko ongalifaka mihla nemihla ,nini nanini .  Likwenza bonke bajike nawe  bethu o awuve ubukeka kahle . Ngisho nombala o nevi  yiwona ohamba phambili  ungena yonke indawo ngako konke okugqokayo. Ungaligqoka nge shethi lamakinobho  noma nge jakhethi  noma yini okukhethayo. Asindlulele phambili  Kunsudu yethu E nevi leyo kumele uyithole.

Isicathulo esihloniphephekile isicathulo esihle .Indoda eyazi izicathulo zayo Ephumelelayo. I JD inama qoqo amahle ezicathulo ezinjalo. Zingena kahle kunomamuphi umcimbi obalulekile. Kuyofika isi khathi sokuzijabulisa e hhovisini  Angeke ikwenzele phansi . I Jd  iyakunakekela,Indoda egqoka yona ayidinge kunakwa. Kunezinto eziningi ezihlukene eziningi ezibalulekile..Yilapho indoda ye Jd ezimele khona ngestayela.Kusukela emabhandeniezinga  eliphezulu kuya kwezinye kwezinto ezahlukene. Ungavakashela esitolo se Jd esiseduze nawe  lapho khona uzothola usizo  olwe zinga eliphezulu. Siyakubongela ngokudlodlobala kwakho. I jabulele,ekufanele. U nestistayela  Ndoda ye Jd.

 

It’s a proud moment. Dad is slapping you on the back, Mom has a tear in her eye, your lady is positively bursting with pride and your cheeks are hurting because you’ve been smiling for days now. The big league, the gentlemen’s club, the pound seats. Suddenly the image that you need to project kicks up a good few notches. Before you rush out and order that personalized monogram stationary, and even before you start planning golf club memberships or luxury car options, spare a moment to choose the one thing that all successful men must have, a well-stocked closet.

Fortunately, you don’t have to fret because JD has made it all very manageable for you. Just move that mouse and click onto the www.jonathand.co.za  catalogueand you’re as good as there. In every executive’s closet should be a few must have items of clothing. Don’t make the common mistake of rushing out and buying unique, stand-alone pieces that won’t really go with any of your outfits. That is just a waste of money. Rather invest in a few key pieces that, when combined in a few ways, will keep you looking stylish and relevant no matter the season or the occasion.

The button down cotton shirt is an essential. Worn with a suit for a formal look or with chinos or dark denims, this old faithful will never steer you wrong. Equally as versatile is the light blue version of this shirt, classic and stylish to the max. The good old crew cut Woods or Harrison jersey is another one of those items that will serve you well. Dark colours are perfect for formal occasions.

JD’s TR2 trousers are a staple. Transform any day into a “Oh look, he must be really important!” day with a pair of these babies. Navy is your best bet here as it goes with most other colours. Wear with a button-down and smart-casual jacket – the options are endless. Let’s stop for a moment to pay homage to the Navy-blue suit. Arguably one of men’s style icons, it is an absolute must have.

A formal shoe is a thing of beauty. A man who knows his shoes is a man that will go places. JD has an excellent collection of formal shoes, fit for any special occasion. There will of course be times when the office downtime party will be on the calendar. JD has you covered here too. Casual wear at his fingertips, the JD man will never want for attention. And then there is the very important issue of accessories. This is where the JD man can express his individuality and unique style. From quality belts to other important accessories, just visit the nearest JD store and let the qualified shop assistants take care of you. Oh, congrats on your move up. Enjoy it, you deserve it, you stylish JD man you.

 

Menu